Amaç ve Hedef

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programının Amacı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜTF) eğitim programının amacı; toplumun sağlık gereksinimine yanıt verebilen, ülkenin sağlık örgütlenmesini bilen ve sorunlarını anlayan, çağdaş iletişim ve bilgi kaynaklarını etkin kullanabilen, karşılaşacağı yeni problemlerle ilgili profesyonel bir disiplin ve bilimsel bir yöntem benimseyebilen, öğrenme gereksinimini kendisi saptayarak giderebilen hekimler yetiştirmektir.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Hedefleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programının amacına uygun tasarlanmış, altı yıllık eğitim programını tamamlamış bir öğrencinin mezuniyet anında sahip olması gereken yetkinlikler, ‘alana ait’ ve ‘hekime ait’ olmak üzere ulusal yeterlikler çerçevesi ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programıyla uyumlu olacak şekilde 12 başlık altında toplanmıştır.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Evre, Sınıf ve Blok Hedefleri

 Tıp Eğitimi programında 4 evre bulunmaktadır.

 Evre I: (Sınıf I-II / E1B0-B10) Yaşam ve yaşamın sürdürülmesi

 Evre II: (Sınıf II-III / E2B1-B13) Hastalık oluşum mekanizmaları, tanı ve tedavinin temel prensipleri

 Evre III: (Sınıf IV-V / E3B1-B12) Semptom, hastalık, tanı ve tedavi yönetimi

 Evre IV: (Sınıf VI / E4B1-B9) Birinci basamak hekimlik uygulamaları 

 SINIF I: Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli temel yapı ve mekanizmalar konu edinmektedir.

 

E1B0: UYUM HAFTASI

Tıp eğitimine yeni başlayan öğrencilere fakültenin tanıtımı yapılarak, tıp eğitim programının içerik ve işleyişinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

 E1B1 ve E1B7: SEÇMELİ BLOKLAR

Öğrencilerin tıp bilimi ile ilgili güncel konular ve toplumun temel sağlık sorunları hakkında farkındalık kazanması amaçlanmaktadır.

 SEÇENEKLER

Tıbbi Etik

Öğrencilerin hekim,  diğer sağlık çalışanları, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi edinmeleri

hedeflenmektedir.

 Hasta Merkezli Yaklaşım

Hastanın inançlarını, kültürel özelliklerini, beklentilerini, umutlarını, hastalığının kaynağına dair düşüncelerini de sağlık hizmetine katan, hekim ile hastanın birlikte çalışarak, hastalığın idaresinde ortak söz sahibi olmalarını sağlayan yaklaşımdır.

 Gelecekte Tıp

Tıpta bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve bu gelişmelerin gelecekteki uygulamaları nasıl etkileyeceğinin kavranması hedeflenmektedir.

 Tıp Tarihi

Tıbbın tarihsel gelişiminin, tarihsel dönemlere göre farklı hekimlik uygulamalarının ve hasta-hekim ilişkilerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 Tıbbi İngilizce

Öğrencilerin İngilizce tıbbi metinleri okuması ve anlayabilmesi amaçlanmaktadır.

 E1B2: HAYATIN TEMELİ

Tıbbi terminolojinin, hücrenin biyolojik, fizyolojik ve histolojik özelliklerinin öğrenilmesi, solunum ve dolaşım sistemlerinin temel yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin anlaşılması hedeflenmektedir.  

 E1B3: BESLENME

Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları, besin öğelerinin özellikleri, sindirimi ve emiliminin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 E1B4: ENERJİ

Metabolizmanın, metabolik yolların  ve metabolik etkileşimlerin öğrenilmesi hedeflenmektedir

 E1B5: MİKROÇEVREDE DENGE VE ÜREME

Homeostaz mekanizmaları, üreme ve boşaltım sistemlerinin normal yapı ve işlevleri, embriyolojik gelişim ve genetik kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 E1B6: BİYOMEKANİK VE KONTROL MEKANİZMASI

Hareket sistemini oluşturan kemik, eklem, kas ve sinir yapılarının öğrenilmesi, sinir sistemindeki hücre ve dokuların organizasyonu ve fonksiyonel ilişkisinin anlaşılmasıamaçlanmaktadır.

 SINIF II:  Hayatın sürdürülmesinde temel olan hematopoetik ve merkezi sinir sisteminin öğrenilmesi ve zedelenmeye karşı ortaya çıkan onarım mekanizmaları ile büyüme gelişme sürecini ayrıca hastalık etkenleri ve oluşum mekanizmalarını konu edinmektedir.  

 E1B8: ÜST DÜZEYDE KONTROL-DUYU

Sinir sistemi ve işleyişini ele alan biyomekanik ve kontrol bloğunun tamamlayıcısı olarak, sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısı, işlevi, duyusal bilginin algılanması ve entegrasyonu ve santral sinir sistemi ile ilgili ilaçların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 E1B9: BÜYÜME-GELİŞME ve DAVRANIŞ

Embriyonal ve fetal gelişimin, organogenezin temel özelliklerinin kavranması, yenidoğan, çocukluk ve puberte dönemlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerinin tartışılması hedeflenmektedir.

 E1B10: ETİK VE TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Tıbbi etiğin temel ilkeleri ile temel tıbbi araştırma tekniklerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 E2B1-E2B4: SEÇMELİ BLOKLAR

Farklı seçenekler ile tıbbi bilgi ve beceri kazanımı yanında bilişsel ve üst düzey becerilerin, profesyonalizm, yöneticilik, liderlik, öğrenme-öğretme, savunuculuk, kültürel-linguistik gibi hekim yetkinliklerinin kazanımı hedeflenmektedir.

 SEÇENEKLER

İşitme Engellilerle İletişim ve Türk İşaret Dili

Engelli kültürü hakkında anlayış kazanılması, işitme engelli bireylerle iletişim/görüşme becerilerinin geliştirilmesi ve Türk İşaret Dilinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 Hekim Rolleri

Uzman, lider, eğitici, profesyonel, iletişim becerilerine sahip ve sağlığı savunucu hekim rollerine ilişkin anlayış kazanılması, kişisel ve mesleki kimliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 Tıpta Kullanılan Radyolojik Cihazlar ve Moleküler Yöntemler

Bilim ve teknolojinin tıp alanındaki etkilerinin kavranabilmesi, tıpta kullanılan radyolojik cihazların ve moleküler yöntemlerin tanınması hedeflenmektedir.

 Birey, Toplum ve Hekim

Korunmaya muhtaç kadınlar, çocuk ve yaşlılar, ruhsal problem yaşayan hastalar,  suç işleyen bireyler ile toplum içinde azınlık statüsünde olan etnik gruplar ve farklı davranış kalıbı gösteren dezavantajlı grupların yaşam tarzlarını, sağlık sorunlarını ve sağlıklarını etkileyen etmenleri tartışmak hedeflenmektedir.

 Spor Hekimliği

Spor ile ilişkili yaralanma ve hastalıkların temel tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik yaklaşımlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 Nörofizyoloji

Fizyoloji ve nöroloji arasındaki ilişkinin kurulabilmesi, duyusal, motor ve üst düzey nörofizyolojik mekanizmaların kavranabilmesi, EEG ve EMG gibi iki önemli nörofizyolojik inceleme yönteminin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 Tıbbi İngilizce

Öğrencilerin, İngilizce tıp kaynaklarına elektronik ortamda ulaşmayı öğrenmesi ve kısa metinleri (vaka takdimi, editöre mektup gibi) okuması, anlaması ve özetleyebilmesi amaçlanmaktadır.

 Tıbbi Türkçe

Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla,  gündelik konular ve tıbbi makaleler üzerinden Türkçe’nin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 E2B2: ZEDELENME

Hipoksik, fiziksel ve kimyasal zedelenme, hücre ve dokuların zedelenmeye verdikleri yanıt ile değişim sürecinin ve etkenlerinin hastalık oluşumundaki rolünün öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 E2B3: KAN, KAN ELEMANLARI VE SAVUNMA

Kan ve immün sistemin özelliklerinin, bileşenlerinin, ilgili sistemlere ait bileşenlerin disfonksiyonu ya da eksikliğinde gelişecek patolojilerin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 SINIF III: Solunum dolaşım, enfeksiyon, endokrin, sindirim ve nöropsikiyatrik sistemlerdeki bozuklukları, gebelik, yaşlanma ve travma süreçlerini konu edinmektedir.

 E2B5: GEBELİK VE DOĞUMUN TEMEL İLKELERİ

Gebelik sürecinin, gebelik sırasında ve sonrasında oluşan hastalıkların oluşum mekanizmalarının, tanı, tedavi ilkelerinin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 E2B6: TRAVMA VE FİZYOPATOLOJİSİ 

Erişkin ve çocuğa yönelik fiziksel ve ruhsal travmaların fizyopatolojisi, epidemiyolojisi, travmayla ilişkili sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve adli süreçlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 E2B7: SOLUNUM VE DOLAŞIM

Solunum ve dolaşım sistemine ait hastalıkların oluşum mekanizmalarının, tanı ve tedavilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.  

E2B8: ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon hastalıklarının oluşum mekanizmalarının, tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 E2B9 ve E2B13: SEÇMELİ BLOKLAR

Bu programlarda, insan hayatının adölesan ve yaşlılık gibi farklı dönemlerine ve tıp mesleğinin eğitim, sanat, felsefe ve tarih gibi farklı alanlarla ilişkisine yer verilmektedir. 

 SEÇENEKLER

Tıpta İnsan Bilimleri

Tıbbın etik, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi farklı yönlerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

 Tıp Eğitimi

Hekimin sahip olması gereken eğiticilik yetkinliğinin iletişim becerileri, kariyer danışmalığı, kanıta dayalı tıp, sunum becerileri gibi başlıklar üzerinden geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 Kanıta Dayalı Tıp

Hekimlik uygulamalarında en güncel kanıta ulaşma yollarının, kanıtların nasıl değerlendirileceğinin ve farklı disiplinlerde kanıta dayalı tıp uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 Geriatri

Yaşlılığa özgü fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarının ve bu sorunlara yönelik koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 Sağlıklı Yaşam Tarzı

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey, aile ve topluma önerilecek yaşam tarzı değişikliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Tıbbi İngilizce

Öğrencilerin, makale, derleme gibi uzun İngilizce tıbbi metinleri okuması ve özetlemesi hedeflenmektedir.

 Tıbbi Türkçe

Bu program uluslararası öğrencilere yönelik olup, Türkçe tıbbi metinleri okuması ve özetlemesi hedeflenmektedir.

 Adölesan Dönem

Adölesan yaş grubunun fiziksel ve ruhsal gelişim aşamalarının, beslenme özelliklerinin, döneme özgü sağlık sorunlarının ve bu gruba sunulan sağlık hizmetlerinin özelliklerinin kavranması hedeflenmektedir.  

 E2B10: YAŞLANMA VE ENDOKRİN

Endokrin hastalıkların oluşum mekanizmalarının, tanı-tedavi ve korunma yollarının ve yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik, sosyal ve ruhsal sorunların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 E2B11: SİNDİRİM SİSTEMİ VE TÜMÖRLER

Sindirim sistemi hastalıkları ve tümörlerin oluşum mekanizmalarının, ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 E2B12: SİNİR SİSTEMİ VE RUHSAL HASTALIKLAR

Merkezi ve periferik sinir sistemi ile ruhsal hastalıkların oluşum mekanizmalarının,  bu sistemlerle ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 SINIF IV:  Solunum dolaşım, endokrin ve ürogenital, gastrointestinal,  hematopoetik sistem hastalıklarının erişkin ve çocuklardaki tanı ve tedavi algoritmalarını konu edinmektedir.

 E3B1: AKILCI İLAÇ

Öğrencilerin; hastaların klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette kullanmalarına yönelik doğru bilgi ve beceriyi edinmeleri amaçlanmaktadır. Bu eğitim programı sonucunda, yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımının neden olduğu sorunların önlenmesi hedeflenmektedir. Bu blokta akılcı ilaç uygulamalarının yöntem eğitimi örnekler üzerinden verilmektedir. Seçmeli bloklar dışında E3B2-B5’i kapsayan bloklarda ise o bloğun sık görülen hastalıkları ile ilgili akılcı ilaç oturumları yapılmaktdır.

 E3B2: SOLUNUM-DOLAŞIM

Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, radyoloji, nükleer tıp anabilim dallarının katılımı ile solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.

 E3B3: ENDOKRİN-ÜROGENİTAL SİSTEM

Üroloji ve iç hastalıkları anabilim dallarının katılımı ile endokrin ve ürogenital sistem hastalıklarının tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.

 E3B4: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk sağlığı hastalıkları ve çocuk cerrahisi anabilim dalları tarafından yürütülmektedir. Çocuk gelişimi ve çocukluk döneminde görülen hastalıkların tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.

 E3B5: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM-HEMOPOETİK SİSTEM-KİTLELER

Genel cerrahi, iç hastalıkları, radyoloji, enfeksiyon hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, patoloji anabilim dallarının katılımı ile gastrointestinal, hemopoetik sistem hastalıklarının ve kitlelerin tanı,  tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisi kazanılması amaçlanmaktadır.

 E3B6: SEÇMELİ BLOKLAR

Bu bloklarda tıp hukuku, radyoloji, klinik laboratuar sonuçlarının değerlendirilmesi, patoloji ve acil tıp gibi farklı programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerin seçtikleri programla ilgili konularda daha ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

 SEÇENEKLER

 Tıp Hukuku

Öğrencilerin tıp mesleği sırasında karşılaşabilecekleri hukuki sorunları ve bu sorunlar karşısında almaları gereken tavır ve tutumları öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 Radyoloji

Tıp alanında son yıllarda hızla gelişim gösteren radyolojik tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 Acil Tıp

Acil hastaya yaklaşım eğitiminin yerinde ve hasta üzerinde verilmesi hedeflenmektedir.

Klinik Laboratuar Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Hekimlerin tanıda kullanacakları testlerin neler olduğunu, nasıl yapıldığını ve yorumlanmasını laboratuar şartlarında öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 Patoloji

Histopatolojik tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları, hekimin doku tanısı için örnek göndermedeki sorumluluğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 SINIF V: Acil, ağrılı, döküntülü hastaya yaklaşım ile duyusal bozukluklar, sinir sistemi, kadın doğum ve ruhsal hastalıkların tanı, tedavi ve takip algoritmalarını konu edinmektedir.

 E3B7: ACİL VE KRİTİK HASTA

Erişkin ve çocuk acil, anestezi ve reanimasyon ve çocuk sağlığı ve hastalıkları disiplinleri tarafından yürütülmektedir. Özellikle zehirlenme ya da travma ile gelen erişkin ve çocuklarda acil ve kritik hastaya yaklaşımın, acil müdahaleler ve anestezik uygulamaların, tanı ve tedavilerinin öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.

 E3B8: AĞRI

Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, anestezi ve reanimasyon, nöroşirürji, romatoloji, radyoloji disiplinleri tarafından yürütülmektedir. Ağrılı hastaya yönelik tanı ve tedavilerin öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.

 E3B9: SİNİR SİSTEMİ

Nöroloji, nöroşirurji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon disiplinleri tarafından yürütülmektedir. Sinir sistemi ve bağlantılı olduğu kas iskelet sistemi ile ilişkili hastalıkların tanımı, sınıflandırılması, oluşum mekanizmaları, tanı yöntemleri, ayırıcı tanısı ve tedavi ilkelerini ve bu hastalıklarla ilgili konularının öğrenilmesi hedeflemektedir.

 E3B10: DUYU

Duyu I

Kulak, burun ve boğaz ile ilgili sık rastlanan patolojilerinin oluşum mekanizmalarının, semptomatolojisinin, tanı ve tedavilerinin ve ilgili pratik becerilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 Duyu II

Toplumda sık görülen kırmızı göz, şaşılık ve kırma kusurları ile acil göz sorunlarına temel yaklaşım kazanılması, yapılması ve yapılmaması gereken işlemlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 E3B11: KADIN VE GEBELİK/DÖKÜNTÜ VE YARA

Bu blokta kadın hastalıkları, dermatoloji, plastik cerrahi, patoloji disiplinleri tarafından yürütülmektedir.

Gebe ve jinekolojik hastada tanı ve tedavilerin, ilgili pratik becerilerin öğrenilmesi, acil durumların ayırt edilebilmesi ve gerektiğinde uygun şekilde gönderilmesinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Deride döküntüye neden olan hastalıkları ve yarayı tanıyabilme, ayırt edebilme, tedavi edebilme, ilgili mesleki ve klinik becerilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

 E3B12: MENTAL BOZUKLUKLAR ve SEÇMELİ

Erişkin psikiyatrisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları disiplinleri tarafından yürütülmektedir. Sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanıyabilme, ayırt edebilme, hasta ve yakınlarıyla uygun iletişim kurabilme becerilerinin kazanılması ve dört farklı alandan birinde bilgisinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 SEÇENEKLER

 Göğüs Cerrahisi

Akciğer, özofagus, mediasten, göğüs duvarı hastalıkları ve tümörlerinin tanı, tedavi, koruyucu hekimlik kapsamında teorik ve pratik yönden beceri kazanılması ve temel tedavi ilkelerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.  

 Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisinde görülen hasta gruplarının öğrenilmesi, teorik olarak gördükleri patolojilerin ameliyathane ortamında operatif tedavilerinin gözlenmesi, poliklinik ve serviste hasta kabul, takip ve tedavi algoritmalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 Radyasyon Onkolojisi

Kanserli hastaya yaklaşımda kılavuz kullanımı, gerekli algoritmalara ulaşım ve radyoterapinin temel prensipleri ile sık görülen kanserlerdeki uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

 Nükleer Tıp

Nükleer tıpta tanı amacıyla başta tiroit, kemik, kalp, böbrek olmak üzere birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesinin hangi amaçla ve nasıl yapıldığı, görüntülerin nasıl değerlendirildiği;  sık görülen tümör ve enflamatuvar hastalıkların tedavi endikasyonları, kullanılan radyofarmasötikler ve etkilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

SINIF VI: Sağlık hizmet sunumu için gerekli  ‘alana’ ve ‘hekime’ ait yetkinlikleri disipliner bir bakışla kazandırmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. 

 E4B1: İÇ HASTALIKLARI

Sağlık hizmetinin sunumunda abdominal distansiyon, bulantı kusma, karın ağrısı, kanama, sarılık, zehirlenme gibi sık karşılaşılan semptom, durum ve acillerin yönetimi üzerinden hekim yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 E4B2: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Sağlık hizmetinin sunumunda üst solunum yolu enfeksiyonu, otitis media, idrar yolu infeksiyonu, ateş, konvülziyon, büyüme gelişme geriliği, sağlıklı çocuk izlemi gibi sık karşılaşılan semptom, durum ve acillerin yönetimi ve bu süreç içerisinde hekim yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 E4B3: ACİL TIP

Kaza, zehirlenme, ağrı, ateş gibi sağlık hizmetinin sunumunda sık karşılaşılan tıbbi acillerin ve adli olguların yönetimi ve hekimin yeterlik kazanmasını amaçlamaktadır.

 E4B4: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Amenore, dismenore, infertilite, vaginal akıntı, kanama gibi hastalık belirtilerine ve  acil durumlara yaklaşım ile doğum konusunda sağlık hizmeti sunabilmesi amaçlanmaktadır.    

 E4B5: GENEL CERRAHİ

Genel cerrahi alanındaki acil ve diğer klinik sorunları tanıyabilmeleri, bu süreçte etkin karar verme ve çözüm getirme becerisini geliştirecek şekilde poliklinik, ameliyathane ve servis çalışmalarına katılmaları hedeflenmektedir. Yanı sıra seminer programları, makale saatleri, konferanslar gibi akademik etkinliklere katılarak, tıbbi bilgi ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

 E4B6: AİLE HEKİMLİĞİ (KIRSAL HEKİMLİK)

Aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda, gerçek birinci basamak ortamında, eğitici eğitimi almış hekimlerin yanında; birinci basamağa yönelik klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının geliştirilmesi için olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.

 E4B7: PSİKİYATRİ

Agresyon, anksiyete, duygulanım bozukluğu, unutkanlık ve uyku sorunları ile başvuran hastaların yönetimi ve hekim yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 E4B8: HALK SAĞLIĞI

Öğrencilerin birinci basamak sağlık kurumlarında yapacakları uygulamalarla toplumdaki sağlık sorunlarını tanıyabilmeleri, toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için yapılması gereken koruyucu hekimlik uygulamaları ve ilkelerini benimsemeleri amaçlanmaktadır.

 E4B9: SEÇMELİ BLOKLAR

Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun disiplinleri seçerek bu alanlara ait bilgi, beceri ve tutum kazanmaları amaçlanmaktadır.


Tasarım ve Uygulama : Mustafa Çemberci © 2009